Кодове и вид плащания за местни данъци и такси

Код вид плащанеНаименование на прихода
44 14 00Окончателен годишен (патентен) данък
44 21 00Данък върху недвижимите имоти
44 22 00Данък върху наследствата
44 23 00Данък върху превозните средства
44 24 00Такси за битови отпадъци
44 25 00Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00Туристически данък
44 34 00Други данъци
44 65 00Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети
44 70 00Други неданъчни приходи
44 80 07Такса за административни услуги
44 80 13Такси за притежаване на куче
44 80 90Други общински такси
44 14 00Окончателен годишен (патентен) данък
44 14 00Данък върху таксиметров превоз

 

- Всеки вид данък или такса се превежда с отделно платежно нареждане (вносна бележка) по съответния код плащане;
- Лихвите се превеждат по вида плащане на главница върху, която са начислени;
- При плащане по банков път задължително посочвайте партидата, за която плащате.