Новини и събития

 • От 01.03.2017 община Карнобат има нова банкова сметка:

   

  IBAN BG48CECB979084G9563600

  Централна кооперативна банка АД

  BIC CECBBGSF

   

  Валидна от 01.03.2017 до 01.05.2017

 • Отдел "Местни данъци и такси" УВЕДОМЯВА гражданите, че новите местни данъци и такси за 2017 година са изчислени и информацията за тях вече е налична.

  Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2017г. На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2017г. се прави отстъпка от 5 на сто.

  Втората вноска на патентния данък се внася в срок до 30.04.2017г.

  Срока за внасяне на туристическия данък е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

   

  Задълженията могат да се плащат както следва:

   

  - по банковата сметка на Община Айтос в ТБ "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ФЦ Айтос: IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 BIC: BUINBGSF по съответния код за вид плащане:

     44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти

     44 24 00 - за такса битови отпадъци

     44 23 00 - за данък върху превозните средства

     44 34 00 - за други данъци

     44 14 00 - за патентен данък

     44 28 00 - за туристически данък;

   

  - с пощенски запис за данъчно плащане или директно инкасиране на суми от всяка станция на "Български пощи" АД;

  - във всички представителства на "Банка ДСК" ЕАД на територията на страната;

  - чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД;

  - в брой:

     - за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

     - за селата - в кметствата, при специалистите по административно обслужване или при кметовете и кметските наместници.

   

  Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от Закона срокове.

  Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

  Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ И ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.

  Валидна от 16.02.2017 до 01.05.2017

Новини и събития - архив

 • От 01.01.2016г. община Болярово има нова сметка за плащане на местни данъци и такси:

   

  IBAN BG23BUIB98888433498000

  СиБАНК, офис Елхово

  BIC BUIBBGSF

  Валидна от 04.01.2016 до 29.02.2016

 • От 01.09.2015г. община Руен има нова сметка за плащане на местни данъци и такси:

   

  IBAN BG57BUIN95618400507652

  Алианц Банк България АД, офис с.Руен

  BIC BUINBGSF

  Валидна от 31.08.2015 до 30.11.2015

 • От днес 10.03.2015г. към сайта се включи и община Руен. Това дава възможност на всеки да провери през интернет неплатените си задължения по местни данъци и такси към общината.

  Валидна от 10.03.2015 до 10.04.2015

 • Отдел "Местни данъци и такси" УВЕДОМЯВА гражданите, че новите местни данъци и такси за 2016 година са изчислени и информацията за тях вече е налична.

  Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2016г. На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2016г. се прави отстъпка от 5 на сто.

  Втората вноска на патентния данък се внася в срок до 30.04.2016г.

  Срока за внасяне на туристическия данък е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

   

  Задълженията могат да се плащат от 15.02.2016г. както следва:

   

  - по банковата сметка на Община Айтос в ТБ "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ФЦ Айтос: IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 BIC: BUINBGSF по съответния код за вид плащане:

     44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти

     44 24 00 - за такса битови отпадъци

     44 23 00 - за данък върху превозните средства

     44 34 00 - за други данъци

     44 14 00 - за патентен данък

     44 28 00 - за туристически данък;

   

  - с пощенски запис за данъчно плащане или директно инкасиране на суми от всяка станция на "Български пощи" АД;

  - във всички представителства на "Банка ДСК" ЕАД на територията на страната;

  - чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД;

  - в брой:

     - за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

     - за селата - в кметствата, при специалистите по административно обслужване или при кметовете и кметските наместници.

   

  Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от Закона срокове.

  Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

  Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ И ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.

  Валидна от 12.02.2015 до 31.03.2016

 • От 04.11.2014г няма да е възможна проверката за неплатени задължения към община Царево.

  Валидна от 04.11.2014 до 20.11.2014

 • От 26.06.2014г. местните данъци и такси към община Айтос трябва да се плащат по следната банкова сметка:

   

  IBAN: BG18BUIN95618400447535

  ТБ "Алианц Банк България" АД, клон Айтос

  BIC BUINBGSF

   

  Валидна от 26.06.2014 до 22.07.2014

 • На 30.06.2014г изтича срока за плащане на първата вноска (половината от годишния размер) за данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци. След тази дата неплатената част от тази сума става изискуема и върху нея започва да се начислява законна лихва.

  Валидна от 26.06.2014 до 01.07.2014

 • От 25.06.2014г. местните данъци и такси към община Сунгурларе може да се плащат по следната банкова сметка:

   

  IBAN: BG89UNCR70008421757106

  УниКредит Булбанк, офис Сунгурларе

  BIC UNCRBGSF

   

  Тази сметка ще е активна до 21.07.2014. От тази дата плащанията трябва да се осъществяват по съществуващата основната сметка на общината в Корпоративна Търговска Банка.

  Валидна от 25.06.2014 до 22.07.2014

 • Уважаеми посетители,

  поради технически причини на 6 и 7 Април 2014г сайтът няма да е достъпен или ще е със силно затруднен достъп.

  Надяваме се, че ще ни извините за причиненото неудобство !

  Валидна от 03.04.2014 до 08.04.2014

 • От 02.04.2014г. община Болярово има нова сметка за плащане на местни данъци и такси:

   

  IBAN BG76IORT73788412002000

  "Инвестбанк" АД

  BIC IORTBGSF

  Валидна от 01.04.2014 до 30.04.2014

 • СЪОБЩЕНИЕ - ОБЩИНА АЙТОС

   

  Отдел "Местни данъци и такси" при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите и юридическите лица, че поради промяна на обслужващата банка считано от 01.04.2014г. плащанията по банков път на задълженията за местни данъци и такси следва да се извършват по новата банкова сметка на Общината в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ,

   

  IBAN: BG 61 KORP 9220 8453 9497 44

   

  с код за вид плащане както следва:

  44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти

  44 24 00 - за такса битови отпадъци

  44 23 00 - за данък върху превозните средства

  44 34 00 - за пътен данък

  44 25 00 - за данък при придобиване на имущество

  44 14 00 - за патентен данък

  44 65 00 - за наложени глоби

  44 80 07 - за административни услуги

   

  Валидна от 25.03.2014 до 25.04.2014

 • ОБЩИНА АЙТОС

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че от 25 февруари 2014 година са изчислени новите местни данъци и такси за 2014 година. Информацията за тях вече е налична в сайта: www.mestnidanaci.info, както и на сайта на общината: www.aitos.org. - „справки по местни данъци и такси”.

  Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2014г. На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2014г. се прави отстъпка от 5 на сто.

  Втората вноска на патентния данък се внася в срок до 30.04.2014г.

  Срока за внасяне на туристическия данък е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

   

  Задълженията могат да се плащат от 04.03.2014г. по банковата сметка на Общината, с пощенски запис или в брой, както следва:

  - за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

  - за селата Карагеоргиево, Тополица, Мъглен, Пещерско, Караново, Черноград, Пирне и Чукарка - в кметствата, при специалистите по административно обслужване;

  - за селата Черна Могила, Поляново, Малка Поляна, Лясково, Зетьово, Съдиево, Дрянковец и Раклиново - в кметствата, при кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

   

  Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

  Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от Закона срокове. Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ И ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.

  Валидна от 26.02.2014 до 26.03.2014

 • Община Твърдица също се присъедини към сайта. От 22.01.2014г всеки може да провери през интернет за неплатени задължения по местни данъци и такси към община Твърдица.

  Валидна от 21.01.2014 до 03.03.2014

 • От днес 17.01.2014г. към сайта се присъедини община Котел. Това дава възможност на всеки да провери през интернет неплатените си задължения по местни данъци и такси към общината.

  Валидна от 17.01.2014 до 28.02.2014

 • Уважаеми потребители,

  уведомяваме ви, че от 18.11.2013г чрез сайта няма да може да се извършва проверка за неплатени задължения към община Стралджа.

  Валидна от 18.11.2013 до 30.11.2013

 • От 21.10.2013г. местните данъци и такси към община Малко Търново вече може да се плащат от цялата страна чрез касите на Изипей (EasyPay). За целта е необходимо единствено ЕГН за физическо лице и ЕИК за фирми. Таксите са между 1лв. и 5лв. в зависимост от размера на дължимата сума.

  Задълженията по МДТ могат да се плащат и през интернет чрез системата ePay (, в която трябва да сте регистриран). Така дори и лица, намиращи се извън територията на България могат да платят в срок налозите си към община Малко Търново при това с такса за транзакция само от 40ст. за всеки вид данък/такса без значение от размера на сумата.

  Валидна от 22.10.2013 до 30.11.2013

 • От 11.09.2013г. клиентите на Обединена Българска Банка могат да платят местните данъци и такси към община Царево чрез системата за интернет банкиране на банката. Услугата е достъпна от меню "Данъци и такси" в електронното банкиране на ОББ и дава възможност за справка и плащане на всички или само на избрани задължения. Наредените плащания се отразяват веднага в системата на община Царево като клиента получава квитанция с детайлна информация за платените данъчни задължения.

  Валидна от 11.09.2013 до 31.10.2013

 • Плащането на местните данъци и такси към община Камено вече е възможно и с дебитка карта. Това е възможно на касата за местни данъци в сградата на общината на адрес гр.Камено, ул."Освобождение" №101.

  Валидна от 26.08.2013 до 30.09.2013

 • На 01.07.2013г изтича срока за плащане на първата вноска за данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013г. След тази дата тези задължения стават изискуеми и върху тях ще се начислява лихва.

  Валидна от 09.06.2013 до 01.07.2013

 • От днес 18.04.2013г местните данъци и такси към община Сунгурларе може да се платят и с дебитна карта. Това е възможно в касата в гр.Сунгурларе на улица "Георги Димитров" №2, ет.1.

  Валидна от 18.04.2013 до 18.05.2013

 • От 08.04.2013г задълженията по местни данъци и такси към общини Айтос, Стралджа и Царево могат да се платят във всяка една от над 2236 каси на оператора EasyPay в цялата страна. За да платите задълженията си е необходимо единствено да съобщите Вашето ЕГН - не е нужно да знаете точните суми и партиди. Плащането е в реално време, отстъпката за плащане в срок се начислява автоматично, а ако имате начислени лихви, те са към текущия ден.

  Валидна от 08.04.2013 до 08.05.2013

 • Тъй като от 7 Март Google пусна услугата си Street view за България, ние вградихме в долния десен ъгъл на картата с касите за плащане на местни данъци и такси изглед от улицата.

  Валидна от 18.03.2013 до 18.04.2013

 • От 04.03.2013г. в сайта са налични съобщенията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2013г. за всички общини. Достъпът до тях е възможен с валиден електронен подпис B-Trust (Борика-Банксервиз АД) и StampIt (Информационно обслужване АД)

  Валидна от 04.03.2013 до 31.03.2013

 • От 19.02.2013г. в сайта са налични задълженията за 2013г за данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък за превозни средства за общините Айтос, Камено, Карнобат и Сунгурларе.

  Община Камено ще започне да приема плащания по новите облози за местни данъци и такси от 01.03.2013г., а останалите три общини от днес.

  Валидна от 19.02.2013 до 01.03.2013

 • МДТ гр.Царево уведомява своите данъкоплатци, че от 18 февруари 2013 година са изчислени новите местни данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за 2013 година. Информация за тях вече е налична в сайта www.mestnidanaci.info.

  Задълженията могат да се плащат от първи март 2013г. на касата на МДТ-Царево, ул. Крайморска №14, в Кметство Ахтопол, по банкова сметка, с пощенски запис и по график в Кметствата по населени места.

  Напомняме на данъкоплатците, че при внасяне на пълния размер на задълженията до 30 април 2013 година ще ползуват 5 % отстъпка.

  от МДТ- Царево

  Валидна от 18.02.2013 до 01.03.2013

 • От днес 16.01.2013г. е налична мобилната версия на сайта. Може да я тествате от адрес m.mestnidanaci.info. Очакваме Вашите мнения и коментари.

  Валидна от 16.01.2013 до 01.02.2013

 • От 15.01.2013г. към сайта се присъедини и община Стралджа. Така нейните жители и собственици на имоти вече могат да проверяват неплатените си задължения по местни данъци и такси онлайн.

  Валидна от 15.01.2013 до 15.02.2013

 • От 09.01.2013г. справки за задължения по местни данъци и такси ще може да се извършват и за община Болярово.

  Валидна от 09.01.2013 до 19.02.2013

 • Пожелаваме на всички приятно посрещане на Новата година. Нека тя бъде изпълнена с много здраве, щастие и сбъднати мечти.

  Валидна от 30.12.2012 до 10.01.2013

 • Уважаеми потребители, в периода от 30.12.2012г до 02.01.2013г е възможно да има закъснения в актуализацията на данните в сайта, поради извършване на годишно приключване на местни данъци и такси в общините. Пожелаваме ви приятни празнични дни !

  Валидна от 30.12.2012 до 02.01.2013

 • През Декември очаквайте мобилната версия на нашият сайт. Чрез нея проверката за неплатените задължения по местни данъци и такси през мобилен телефон или смартфон ще става по-удобно.

  Валидна от 01.11.2012 до 15.12.2012

 • Екипът на "Информационно обслужване" АД, клон Бургас честити имения ден на всички Димитровци, Митковци и Димовци. Желем Ви здраве и дълголетие !

  Валидна на 26.10.2012

 • От 22.10.2012г. задълженията по местни данъци и такси към община Руен, област Бургас може да се плащат и чрез дебитна карта на ПОС терминала инсталиран в касата на общината.

  Валидна от 22.10.2012 до 30.11.2012